برجسته ترین ها

داماسک 514

داماسک 514

اندازه ها:کوچک : 30 در 40 سانتیمترمتوسط : 40 در 45 سانتیمتربزرگ : 55 در 65 سانتیمتر..

20,000 تومان

داماسک 511

داماسک 511

اندازه ها:کوچک : 30 در 30 سانتیمترمتوسط : 40 در 40 سانتیمتر..

25,000 تومان

داماسک 527

داماسک 527

اندازه ها:متوسط : 35 در 35 سانتیمتر..

20,000 تومان

داماسک 526

داماسک 526

اندازه ها:کوچک : 30 در 40 سانتیمترمتوسط : 40 در 50 سانتیمتر..

20,000 تومان

داماسک 529

داماسک 529

اندازه ها:کوچک : 20 در 30 سانتیمترمتوسط : 40 در 55 سانتیمتر..

25,000 تومان

داماسک 539

داماسک 539

اندازه ها:کوچک : 20 در 30 سانتیمترمتوسط : 30 در 40 سانتیمتر..

25,000 تومان

داماسک 811

داماسک 811

اندازه ها:کوچک : 20 در 25 سانتیمترمتوسط : 35 در 45 سانتیمتر..

20,000 تومان

گرجستانی 404

گرجستانی 404

اندازه ها:متوسط : قطر 120 سانتیمترشابلون نصف طرح را شامل میشود..

170,000 تومان

جديدترين ها

مدرن 846

مدرن 846

اندازه ها:متوسط : اندازه شابلون 60 در 40 سانتیمترارتفاع مربع طرح 22 سانتیمترشابلون قابل نکرار..

35,000 تومان

مدرن 845

مدرن 845

اندازه ها:متوسط : اندازه شابلون 60 در 40 سانتیمترشابلون قابل تکرار..

40,000 تومان

آلیسا 844

آلیسا 844

اندازه ها :سایز متوسط :اندازه شابلون 40 در 60 سانتیمتراندازه هر گل 14 سانتیمترشابلون قابل تکرار..

35,000 تومان

داماسک 543

داماسک 543

اندازه ها:متوسط : اندازه شابلون 40 در 60 سانتیمتراندازه طرح در شابلون 35 در 55..

35,000 تومان

تیر 843

تیر 843

اندازه ها:متوسط : اندازه شابلون 60 در 40 سانتیمتراندازه تیر 14سانتیمتر..

25,000 تومان

داماسک 542

داماسک 542

اندازه ها:متوسط : 40 در 60 سانتیمتر..

40,000 تومان

لوزی 841

لوزی 841

اندازه ها :سایز متوسط :اندازه طرح در شابلون 40 در 60 سانتیمتراندازه لوزی طرح15 در 17 سانتیمترشابلون قابل تکرار..

25,000 تومان

مراکش 541

مراکش 541

اندازه ها :سایز متوسط :اندازه طرح در شابلون 40 در 60 سانتیمتراندازه ارتفاع گل بزرگ 13 سانتیمترشابلون قابل تکرار..

30,000 تومان

مثلث 730

مثلث 730

اندازه ها :سایز متوسط :اندازه طرح در شابلون 40 در 60 سانتیمتراندازه عرض مثلث دوتایی 8 سانتیمترشابلون قابل تکرار....

20,000 تومان

درخت کاج 729

درخت کاج 729

اندازه ها :سایز متوسط :اندازه طرح در شابلون 40 در 60 سانتیمتراندازه عرض درخت 5 سانتیمترشابلون قابل تکرار....

20,000 تومان

ابر 731

ابر 731

اندازه ها :سایز متوسط :اندازه طرح در شابلون 40 در 60 سانتیمتر دو برگاندازه ابر بزرگ 8 سانتیمترشابلون قابل تکرار....

35,000 تومان

زیگ زاگ 829

زیگ زاگ 829

اندازه ها:بزرگ : اندازه شابلون 60 در 40 سانتیمتر دو برگضخامت زیگ زاگ 7 سانتیمتر..

30,000 تومان

پرفروش ترین ها

حاشیه 209

حاشیه 209

اندازه ها :متوسط : 100 در 15 سانتیمتر..

45,000 تومان

ویکتوریا 821

ویکتوریا 821

اندازه ها :سایز متوسط :اندازه طرح در شابلون 45 در 55 سانتیمترشابلون قابل تکرار..

35,000 تومان

مراکش 531

مراکش 531

اندازه ها :سایز متوسط :اندازه طرح در شابلون 40 در 60 سانتیمتراندازه گل طرح15 در 25 سانتیمترشابلون قابل تکرار..

30,000 تومان

داماسک 514

داماسک 514

اندازه ها:کوچک : 30 در 40 سانتیمترمتوسط : 40 در 45 سانتیمتربزرگ : 55 در 65 سانتیمتر..

20,000 تومان

حاشیه 217

حاشیه 217

اندازه ها :کوچک : 30 در 5 سانتیمترمتوسط : 60 در 10 سانتیمتر..

10,000 تومان

داماسک 504

داماسک 504

اندازه ها:کوچک : 20 در 25 سانتیمترمتوسط : 35 در 45 سانتیمتر..

20,000 تومان

گل 605

گل 605

اندازه ها:کوچک : 20 در 55 سانتیمترمتوسط : 60 در 160 سانتیمتربزرگ : 70 در 200 سانتیمتر..

25,000 تومان

داماسک 511

داماسک 511

اندازه ها:کوچک : 30 در 30 سانتیمترمتوسط : 40 در 40 سانتیمتر..

25,000 تومان

حاشیه 214

حاشیه 214

اندازه ها :کوچک : 20 در 20 سانتیمترمتوسط : 40 در 40 سانتیمتربزرگ : 60 در 60 سانتیمتر..

10,000 تومان

قاصدک 604

قاصدک 604

اندازه ها:کوچک : 20 در 60 سانتیمترمتوسط : 45 در 130 سانتیمتربزرگ : 60 در 160 سانتیمتر..

25,000 تومان

حاشیه 221

حاشیه 221

اندازه ها :کوچک : پریز تک پل 25 در 40 سانتیمترمتوسط : پریز دو پل 35 در 55 سانتیمتر..

10,000 تومان

شاخه و پروانه 621

شاخه و پروانه 621

اندازه ها:کوچک : 20 در 60 سانتیمتربزرگ : 50 در 150 سانتیمتر..

20,000 تومان